Zatrudnienie od A do Z

Zatrudnienie od A do Z

edit

By PartWork Administrator 22-02-2021

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne w Polsce. Przedsiębiorcy decydujący się na takie rozwiązanie powinni jednak pamiętać o wszystkich formalnościach, których należy dopełnić, aby praca cudzoziemca opierała się na w pełni legalnych warunkach.

Obowiązkowa dokumentacja niezbędna do legalnego zatrudnienia cudzoziemca

Na samym początku procesu zatrudniania cudzoziemca należy zweryfikować czy posiada on odpowiedni dokument uprawniający go do podjęcia legalnej pracy. Pracodawca jednak powinien pamiętać, że nie każdy dokument pobytowy pozwala na wykonywanie pracy – niemożliwe będzie zatrudnienie osoby, która przyjechała do kraju w celach turystycznych, posiada ochronę czasową lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Aby praca była legalna cudzoziemiec, oprócz dokumentacji w temacie legalnego pobytu, powinien posiadać jedno z zaświadczeń, do których zalicza się:

zezwolenie na pracę – występuje o nie pracodawca, zostało opisane poniżej;

zezwolenie na pracę sezonową – występuje o nie pracodawca;

oświadczenie o powierzeniu wykonywanej pracy codzoziemcowi – wysyła je pracodawca do powiatowego urzędu pracy i może to zrobić tylko w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy;

zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę – występuje o nie cudzoziemiec do urzędu wojewódzkiego.

Gdy cudzoziemiec okaże wizę, kartę pobytu lub paszport biometryczny, pracodawca powinien wykonać kopię i przechowywać dokument przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca. Następnie konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca do odpowiedniego wojewody. Aby uzyskać takie pozwolenie trzeba sporządzić umowę, w której zostanie potwierdzone, iż wynagrodzenie dla cudzoziemca nie będzie niższe niż dla pracowników na podobnym stanowisku.
Jeśli pracodawca spełni ten warunek uzyska pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na czas nie dłuższy niż 3 lata. Istotne jest również to, że zawarta umowa powinna zostać przetłumaczona na język, którym posługuje się przyszły pracownik. Powinna być w pełni zrozumiała dla obu stron i zawierać dokładne warunki współpracy.

Warunki pracy

Istotny jest fakt, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca musi stosować się do takich samych przepisów prawnych, jak w przypadku zatrudniania obywatela polskiego. Pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tym samym comiesięcznego opłacania za niego składek. Z kolei jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie w przypadku umowy o pracę nie może być ono mniejsze niż 2800 zł brutto, natomiast jeśli chodzi o umowę zlecenie stawka minimalna to 18,30 zł brutto na godzinę.

comments

comments for this post are closed

Translate »